میزبانی وب محدود

سرویس حرفه ای 1

فضا 512MB
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
100 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 2048MB
i/o 2048kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME

سرویس حرفه ای 2

فضا 1GB
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
100 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 2048MB
i/o 2048kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME

سرویس حرفه ای 3

فضا 2GB
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
100 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 2048MB
i/o 2048kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME

سرویس حرفه ای 4

فضا 4GB
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
100 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 2048MB
i/o 2048kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME

سرویس حرفه ای 5

فضا 6GB
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
100 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 2048MB
i/o 2048kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME

سرویس حرفه ای 6

فضا 8GB
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
100 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 2048MB
i/o 2048kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME